Fundación FutureWay

Somos una Fundación preocupada por el bienestar Social. Realizando proyectos con Impacto Social, para mejorar la vida de las personas. Actuamos en los siguientes campos de acción: - Medio Ambiente- Trabajamos para promover el desarrollo de un entorno sostenible, respetando siempre el medio ambiente. - Acción Social- Colaboramos en iniciativas sociales, para promover la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad. - Educación de Calidad- Orientamos a los jóvenes en sus estudios y los acompañamos en su incorporación al difícil y competitivo mercado laboral. Queremos garantizar el bienestar de nuestras futuras generaciones.

¡Fundación FutureWay ya forma parte de Ciudadanía #PorElClima!

De este modo, se compromete a reducir con sus acciones la contaminación causante del cambio climático en el planeta y contribuir con el cumplimiento del Acuerdo de París.

El sector públic i el privat fan un front comú al canvi climàtic a Platja d'Aro

La Cambra de Comerç Italiana a Girona organitza la primera edició de les jornades AMA Costa Brava

Ddg 23.11.2019 | 23:18

La delegació de Girona de la Cambra de Comerç Italiana organitza la primera edició de l'AMA (Acció pel Medi Ambient) Costa Brava, que és una jornada per analitzar els reptes i oportunitats de l'impacte climàtic a la costa gironina. L'esdeveniment es farà amb la col·laboració de diferents administracions i el sector privat el 28 de novembre a Platja d'Aro.

«Hem convocat els emprenedors de la província a una primera gran cita per reflectir conjuntament sobre l'abast del canvi climàtic al nostre territori», explica la presidenta d'honor de la Cambra de Comerç Italiana a Barcelona i responsable de la delegació de Girona, Emanuela Carmenati. Segons el tríptic publicat per la Cambra de Comerç, es pretén que les jornades siguin pràctiques i útils per a la universitat, administració, empreses i ciutadania.


Unificar objectius

L'objectiu de l'esdeveniment, apunten, és poder facilitar el desplegament del sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) al territori gironí. En aquest sentit, a la jornada hi participen actors de l'àmbit públic com les tres Cambres de Comerç gironines (Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Girona), la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, la Universitat de Girona, Ports de la Generalitat, Urma, Seprona, l'empresa Estrella Damm o Grimaldi, entre d'altres. A més, hi haurà representants de Sardenya com una de les regions italianes convidades.

https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2019/11/24/sector-public-privat-front-comu/1015505.html

 

CASTELL-PLATJA D’ARO - 29 novembre 2019

JORNADA AMA COSTA BRAVA, AMB INSTITUCIONS I EMPRESARIAT PER LA SOSTENIBILITAT

Aliats contra el canvi climàtic

 La Cambra Italiana a Barcelona vol reflexionar sobre la reconversió sostenible a la Mediterrània, un ecosistema compartit

 Els ponents en el primer debat es posen deures comuns i s’insten a fer-ne seguiment d’aquí a un any

EMILI AGULLÓ - CASTELL-PLATJA D’ARO

El tei­xit empre­sa­rial de la demar­cació i repre­sen­tants de les admi­nis­tra­ci­ons van coin­ci­dir ahir en molts punts de la diagnosi de la crisi climàtica i els ris­cos a què aboca el ter­ri­tori. Ho van fer a Platja d’Aro, en el marc de la pri­mera jor­nada AMA (Acció pel Medi Ambi­ent) Costa Brava, pro­mo­guda per la dele­gació giro­nina de la Cam­bra de Comerç Ita­li­ana a Bar­ce­lona per afa­vo­rir el debat i la cerca de solu­ci­ons fac­ti­bles. El vice­pre­si­dent de la ins­ti­tució, Daniel Fur­lan, va cen­trar l’objec­tiu ini­cial a ela­bo­rar con­jun­ta­ment una anàlisi de les debi­li­tats, ame­na­ces, for­ta­le­ses i opor­tu­ni­tats (DAFO, en l’argot empre­sa­rial). I entre la qua­ran­tena de par­ti­ci­pants van con­tri­buir a dibui­xar un esce­nari gris emmar­cat per les evidències (comença a pujar el nivell del mar, la mete­o­ro­lo­gia cada cop pro­voca mal­de­caps amb més freqüència, crei­xerà el risc d’incen­dis i els epi­so­dis de con­ta­mi­nació són periòdics), però també diver­ses idees per començar, si més no, a fre­nar la situ­ació.

Però també van posar sobre la taula alguns punts forts, sobre­tot en el cas de la zona del lito­ral. El direc­tor de la Fun­dació Mar, Miquel Ven­tura, va intro­duir alguns altres ele­ments de risc, com ara la falta d’aigua per la irre­gu­la­ri­tat de la pre­ci­pi­tació –que pot anar de les inun­da­ci­ons per forts aiguats a llargs períodes de sequera– i la sali­nit­zació d’aqüífers, o la pro­li­fe­ració d’algu­nes espècies fora­nes de resul­tes de l’escal­fa­ment de l’aigua de la Medi­terrània –més d’un miler han acce­dit a l’eco­sis­tema a través del canal de Suez o el trànsit de vai­xells transoceànics, i el 20% pot esde­ve­nir plaga–. Però també va des­ta­car que “accep­tar que hi ha un pro­blema ja és una opor­tu­ni­tat”. I que el relleu escar­pat de la Costa Brava en molts punts pot miti­gar pro­ble­mes.

Entre la resta d’inter­ven­ci­ons, mol­tes altres claus que con­tri­bui­ran a traçar un full de ruta. Ports de la Gene­ra­li­tat va defen­sar que ja es pre­pa­ren per a la puja del nivell del mar. I l’alcalde amfi­trió, Mau­rici Jiménez, va recor­dar que cal­dria apos­tar pel trans­port públic, en zones que mul­ti­pli­quen població a l’estiu i on el 95% de visi­tants arriba i es des­plaça en cotxe. També van posar deu­res a les admi­nis­tra­ci­ons, que en par­len i se’n pre­o­cu­pen, però no aca­ben d’actuar amb agi­li­tat. Per part de la Cam­bra de Sant Feliu, el seu pre­si­dent, Edu­ard Bosch, va anun­ciar que cal incen­ti­var les empre­ses perquè apos­tin per les ener­gies reno­va­bles i siguin més sos­te­ni­bles.

En la sessió també hi van par­ti­ci­par alum­nes d’ESO de Sant Feliu. El grup Pol­se­res Ver­des, que pro­mou acci­ons per can­viar hàbits. La vicecònsol honorària ita­li­ana a Girona i la Costa Brava, Ema­nu­ela Car­me­nati, va adme­tre que “aquests nois tenen pressa”, perquè ges­ti­o­na­ran un pla­neta en pit­jor situ­ació. I es va fixar com a repte que l’any vinent puguin deba­tre acci­ons ja en curs.

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1703190-aliats-contra-el-canvi-climatic.html

 

El president de la Cambra participa a la jornada de debat ambiental AMA Costa Brava

28 Novembre 2019

El president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, Eduard Bosch, ha participat aquest matí en la primera jornada AMA Costa Brava, promoguda per la delegació gironina de la Cambra Italiana de Barcelona per trobar solucions als reptes que planteja la crisi ambiental. Bosch ha avançat que una de les línies de treball del mandat a la Cambra guixolenca serà el foment de la sostenibilitat energètica entre les empreses associades i de la demarcació. Com a incentiu, una de les opcions és impulsar un segell de qualitat per certificar els negocis que progressin en sostenibilitat,

La jornada, que ha durat tot el matí, ha implicat una quarantena de participants, de diferents institucions polítiques, econòmiques, conservacionistes i l’empresariat, que han compartit punts de vista i la diagnosi del problema, per plantejar un ampli ventall de solucions i iniciatives possibles. També hi han intervingut activament estudiants de Secundària a l’INS Sant Feliu, promotors del grup Polseres Verdes amb diferents iniciatives per conscienciar joves i famílies. L’objectiu, segons explicava la vicecònsol honorària d’Itàlia a Girona i la Costa Brava, Emanuela Carmenati, és teixir aliances entre el sector públic i el privat davant l’evidència que l’escalfament global ja comença a provocar efectes negatius.

Pel que fa a la Costa Brava, tots els agents han coincidit que cal actuar per frenar els efectes negatius de la puja del nivell del mar, la reducció de pluges amb episodis de xàfecs torrencials o el superior risc d’incendis. En el cas de la destinació turística, s’ha reclamat més desestacionalització o transport públic per reduir l’elevada dependència dels vehicles privats en els desplaçaments o l’arribada de visitants i turistes, i s’ha instat les administracions a actuar i promoure reformes amb més celeritat. Des del gremi hostaler Costa Brava Centre, però, han reivindicat que ja s’estan implementant accions, com ara en estalvi d’aigua o el seu reaprofitament per . I des dels cossos de seguretat, més control en qüestions quotidianes, com ara l’abandonament de frigorífics al carrer o la seva correcta gestió en les deixalleries, o l’actitud de treballadors assalariats que no actuïn amb prou zel.

La vicecònsol honorària d’Itàlia a Girona i la Costa Brava, Emanuela Carmenati, que al seu torn també és membre del plenari de la Cambra guixolenca i participa en les comissions de Comerç Exterior i Arbitratge, destacava el debat fructífer i desitjava que en la futura sessió de seguiment, l’any vinent, hi hagi accions en curs. Per part de la Cambra de Sant Feliu, també hi ha participat el president de la comissió de Territori, Infraestructures i Transport. Pere Ayach.

https://cambrastfeliu.com/2019/11/28/el-president-de-la-cambra-participa-a-la-jornada-de-debat-ambiental-ama-costa-brava/

 

Unitat d'administració pública i sector privat pel medi ambient a Platja d'Aro

TV COSTA BRAVA

https://www.tvcostabrava.com/redaccio/medi-ambient/sostenibilitat/unitat-dadministracio-publica-i-sector-privat-pel-medi-ambient-a-platja-daro?fbclid=IwAR04u2fBz8wjFMIbW7WDx1q8NF1GhCMxj5WnWcZwBzRebb0iatf5Dyh3tH4

 

 

Fundación FutureWay realiza las siguientes acciones #PorElClima:

Separo y reciclo el vidrio

Por cada botella de vidrio que se recicla se ahorra la energía necesaria para tener un televisor encendido durante 3 horas.

Separo y reciclo envases

Reciclar un envase grande de yogur ahorra la energía necesaria para mantener encendida una bombilla durante 1 hora.

Separo y reciclo la materia orgánica

Tratar la materia orgánica genera compost, produce biogás para electricidad y evita emisiones de metano.

Optimizar el uso de papel

Con 170 kilos de consumo anual por habitante, España ocupa el puesto 24 en el ranking mundial, lejos de los más de 300 kilos de papel y cartón que consume al año una persona belga, una luxemburguesa o una estadounidense.

Consumir productos y materias primas procedentes de materiales reciclados

El consumo de productos realizados con materiales reciclados tiene un menor impacto en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida. Estos productos cumplen la misma o mejor función que un producto no reciclado y alcanzan las mismas o mejores cuotas de calidad y de satisfacción para el usuario. Generan menos emisiones de CO2 porque la mayoría de productos y materias primas procedentes de materiales reciclados necesitan en su obtención menos energía que los procedentes del medio natural.

Top
Este sitio utiliza cookies de terceros para medir y mejorar su experiencia.
Tu decides si las aceptas o rechazas:
Más información